Условия за ползване

Настоящите Общи условия за ползване за предназначени за регулиране на отношенията между "Спорт Инвестмънт ПТ" ЕООД (наричан по-долу оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.club88.eu/store/ (наричан по-долу сайт). 
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на 
www.club88.eu/store/ (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

 Съгласно Закона за защита на потребителя и Закона за електронна търговия предоставяме свободно следната информация.

Наименование на Оператора: "Спорт Инвестмънт ПТ" ЕООД

 Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ген. Стефан Тошев 1

 Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. Ген. Стефан Тошев 1

 Адрес на електронна поща:sport@club88.eu

 Търговски регистър: ЕИК 202161997

 Надзорни органи:

 Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

 Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

 Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:

"Сайт" - интернет ресурс, достъпен чрез своя унифициран адрес 
www.club88.eu/store/, съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 "Оператор" - "Спорт Инвестмънт ПТ" ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

"Доставчик" - физическо или юридическо лице, което предоставя стоката/услугата, публикувана на Сайта, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител по силата на
чл. 48 ал 2 от Закона за защита на потребителя .

"Стока/Услуга" - конкретна стока или услуга, публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.
"Поръчка" - Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга от Доставчик.

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

www.club88.eu/store/  не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите. Всяка информация, която посетител по желание е изпратил до
www.club88.eu/store/, се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация, която потребител по собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга, е под закрила на Закона за защита на личните данни.

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.).

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Доставчици на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти. На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите, и, използвайки техническият ресурс на Сайта, да направят Поръчка.
 Услугите, предлагани на Посетителите посредством Сайта, са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
www.club88.eu/store/ има правото да променя цените, обявени в сайта, без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.club88.eu/store/ има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.

 Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници.
При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите Стоката/Услугата, която купувате, и цената без включена цена за доставка.
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Цената за доставка се определя при потвърждаване на поръчката в зависимост от мястото на доставка по тарифа на куриерската фирма.
 Възможно е системата да изчисли доставка, но тя не е крайна и е възможно да варира.

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Липса на телефон за контакт с потребителя.
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Всяка поръчка от страна на посетител на www.Club88.eu/store/  има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

 Oператорът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.
Нашия сайт предлага продуктите с действителните им цветове. Ако имате проблеми с точното им изображение, променете настройките на монитора си. Ние не носим отговорност, ако вашият монитор не изобразява точните цветове.
Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не
 носи отговорност за такова спиране.

 

Предвид ползването на Сайта Потребителят се съгласява: 
- да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация;
- при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност;
- да предприема всички мерки за опазване на паролата си;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки;
- да заплати заявената от него Стока/Услуга при доставянето й, включително транспортните разходи;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява;

 

 

 Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
- на достъп до своята поръчка. Всяка поръчка се потвърждава в телефонен разговор на посочения от Клиента номер за връзка;

Връщане на закупена стока

Според чл. 57 т.3 „Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.